สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-11-2018-3-17-052018110831702-574403434.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 223 ครั้ง