สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-11-2018-7-14-572018110871454-399480133.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 217 ครั้ง