สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การดำเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีฯ61

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-11-2018-7-18-342018110871831-997799772.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 240 ครั้ง