สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การบันทึกเทปการประชุม เพื่อสร้างการรับรู้ เทคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึง ในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดฯ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปี 61

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-11-2018-7-38-522018110873849-1458474930.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 206 ครั้ง