สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
8 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอความร่วมมือดำเนินการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-11-2018-2-28-512018110922754-1178808377.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 194 ครั้ง