สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-11-2018-8-37-082018110983700-1012270555.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 333 ครั้ง