สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การอบรมพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-11-2018-9-15-402018110991534-775373949.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 421 ครั้ง