สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12 พ.ย. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 12-11-2018-9-19-022018111291830-1316467084.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 12-11-2018-9-19-022018111291856-727771943.pdf
2). 12-11-2018-9-19-022018111291841-1943061124.pdf

อ่าน : 92 ครั้ง