สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
27 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งว่าง

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งว่าง
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 27-12-2018-7-31-142018122772946-1951396088.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 27-12-2018-7-31-142018122773034-1649095064.pdf
2). 27-12-2018-7-31-142018122773028-1114636462.pdf

อ่าน : 264 ครั้ง