สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
27 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-1-55-022018122815458-2140583142.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 186 ครั้ง