สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
25 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งประชาสัมพันธ์ใช้งานข้อสอบ O-NET online

เรียน :  ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-1-58-262018122815823-698574859.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 230 ครั้ง