สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
28 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากรุณา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
การเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากรุณา
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-1-59-312018122815920-810648798.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 200 ครั้ง