สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
27 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-2-32-192018122823056-270592064.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 131 ครั้ง