สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
28 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  โครงการรับครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ประจำปี 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
เอกสารตามรายการที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-2-51-292018122825112-792403955.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 28-12-2018-2-51-292018122825120-1174884992.pdf

อ่าน : 230 ครั้ง