สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
28 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดอำเภอเมืองขอนแก่น , อำเภอพระยืน และอำเภอบ้านฝาง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-3-08-262018122830742-240161720.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 28-12-2018-3-08-262018122830801-1670056927.pdf
2). 28-12-2018-3-08-262018122830812-1278816722.pdf
3). 28-12-2018-3-08-262018122830820-256488002.pdf
4). 28-12-2018-3-08-262018122830752-122877390.pdf

อ่าน : 656 ครั้ง