สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
28 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-3-10-142018122830936-2091844425.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 28-12-2018-3-10-142018122830952-748516912.pdf
2). 28-12-2018-3-10-142018122831001-1140623390.pdf
3). 28-12-2018-3-10-142018122831009-1499764915.pdf
4). 28-12-2018-3-10-142018122830944-1991191311.pdf

อ่าน : 597 ครั้ง