สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
28 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-12-2018-4-20-492018122842032-1893738582.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 28-12-2018-4-20-492018122842046-736030861.pdf
2). 28-12-2018-4-20-492018122842039-1457949141.pdf

อ่าน : 492 ครั้ง