สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
28 ธ.ค. 2561

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล

หนังสือนำส่ง :  
1). 02-01-2019-2-02-162019010220158-1900041604.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 373 ครั้ง