สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 03-01-2019-4-07-372019010340728-757458497.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 03-01-2019-4-07-372019010340734-1563777678.pdf

อ่าน : 412 ครั้ง