สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ประจำปีการศึกษา 2561

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
รายละเอียดตามเอกสาร
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 04-01-2019-2-13-182019010421307-204638595.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 04-01-2019-2-13-182019010421313-1654016453.pdf

อ่าน : 578 ครั้ง