สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
4 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู ของทุกปีการศึกษา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู ของทุกปีการศึกษา
กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 04-01-2019-4-24-422019010442436-989999273.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 285 ครั้ง