สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  การดำเนินงานตามมาตรฐานและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (NO Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN Info)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 25 ดังรายชื่อที่แนบ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:อำนวยการ

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-01-2019-4-05-032019010740454-1159916852.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 278 ครั้ง