สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ขอเชิญประชุมตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-01-2019-4-18-332019010741830-844564094.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 63 ครั้ง