สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกโรง
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 07-01-2019-9-53-472019010795300-2064157135.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 194 ครั้ง