สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *คู่มือการใช้โปรแกรมได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนในระบบ AMSS ++แล้ว

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *คู่มือการใช้โปรแกรมได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนในระบบ AMSS ++แล้ว
กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-01-2019-2-01-042019010820100-1271120825.pdf
2). 08-01-2019-2-01-042019010820048-1754417349.pdf
3). 08-01-2019-2-01-042019010820054-1693494248.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 410 ครั้ง