สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
7 ม.ค. 2562

หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :  เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ ตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   - หนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 04006/ว 66 ลงวันที่ 4 มค.2562
เนื้อหา
เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ ตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง :  
1). 08-01-2019-3-04-492019010830440-2141218979.pdf
2). 08-01-2019-3-04-492019010830315-187546856.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 606 ครั้ง