คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2724 รายการ
ลงวันที่ รายการ
15 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุม โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 68 ครั้ง
15 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 74 ครั้ง
14 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 295 ครั้ง
14 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 1115 ครั้ง
13 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 364 ครั้ง
14 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 244 ครั้ง
13 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
โครงการ "มอบไออุ่นให้น้อง ปกป้องไอหนาว" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 165 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 280 ครั้ง
13 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
เรียนเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน "ตุ้มพี่ โอมน้อง ชาวมัธยมศึกษา" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 328 ครั้ง
13 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 224 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2560 (ปีที่ 7) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 842 ครั้ง
8 ธ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำน โดย :อำนวยการ เปิดดู: 157 ครั้ง
8 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2560 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 152 ครั้ง
13 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต" ปี 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 221 ครั้ง
13 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 214 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding international Exchange (YFU) สหพัรธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ประจำปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 185 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2559 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 293 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 227 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 187 ครั้ง
12 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 179 ครั้ง
ค้นพบ 2724 รายการ First  Previous    Next  Last