คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2949 รายการ
ลงวันที่ รายการ
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 36 ครั้ง
20 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดจ้าง รายการงบผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 112 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 99 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ข้าวสารและสิ่งของ สนับสนุนโครงการ ปั่นปั่น ข้าวสารเพื่อน้องดอย โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 92 ครั้ง
20 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "การแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 72 ครั้ง
20 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การประกวดตราสัญญาลักษณ์ การ์ตูนสัญญาลักษณ์ (Mascot) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 104 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 78 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 154 ครั้ง
19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 234 ครั้ง
16 ก.พ. 2561
ทั่วไป
รายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 267 ครั้ง
16 ก.พ. 2561
ทั่วไป
แนวทางการบำบัดฟื้นฟู (จิตสังคมในสถานศึกษา) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 235 ครั้ง
16 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
การพัฒนาโครงการอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 2 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 208 ครั้ง
16 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
ขอให้ส่งใช้เงินยืมราชการในงบประมาณ โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 652 ครั้ง
16 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จังหวัดขอนแก่น โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 255 ครั้ง
16 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับการสนันสนุนสิ่งอำนวยสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปอง) ประจำปีการศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 249 ครั้ง
15 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 219 ครั้ง
15 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 222 ครั้ง
15 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "การแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 173 ครั้ง
15 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอความร่วมมือสำหรับการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 203 ครั้ง
15 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมการประชุม "การประเมินการบังคับใช้กฏหมายการศึกษาและพิจารณาแก้ไขกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 237 ครั้ง
ค้นพบ 2949 รายการ First  Previous    Next  Last