คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3281 รายการ
ลงวันที่ รายการ
15 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี่แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 64 ครั้ง
18 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
การรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้้นพืื้นฐาน (O-NET) รายเขตพื้นที่การศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 50 ครั้ง
15 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ โดย :หน่วยงานตรวจสอบภายใน เปิดดู: 243 ครั้ง
15 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 248 ครั้ง
15 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 207 ครั้ง
15 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการสื่อสารภายในผ่าน Application Line สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :หน่วยงานตรวจสอบภายใน เปิดดู: 176 ครั้ง
14 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) โดย :อำนวยการ เปิดดู: 368 ครั้ง
14 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 321 ครั้ง
14 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศาสตร์พระราชาฯ และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 312 ครั้ง
12 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัคร โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำปีการศึกษา 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 144 ครั้ง
11 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 364 ครั้ง
14 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) มีไฟล์แนบ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 192 ครั้ง
14 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การยกเลิกการลงทะเบียนหลักสูตรการอบรมเฉพาะหน่วยพัฒนาครูเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการอบรม โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 285 ครั้ง
13 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 171 ครั้ง
12 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 592 ครั้ง
12 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 42 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 189 ครั้ง
12 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 189 ครั้ง
13 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ไมโล ฟุตซอล 2018 Road to Barcelona" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 198 ครั้ง
12 มิ.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 288 ครั้ง
12 มิ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 514 ครั้ง
ค้นพบ 3281 รายการ First  Previous    Next  Last