คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2542 รายการ
ลงวันที่ รายการ
19 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 187 ครั้ง
19 ต.ค. 2560
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 168 ครั้ง
19 ต.ค. 2560
ทั่วไป
จัดส่งซีดีสารคดีโทรทัศน์ชุด "มหัศจรรย์วรรณคดีไทย" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 99 ครั้ง
19 ต.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารครูบรรณารักษ์ และผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 331 ครั้ง
19 ต.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งประชาสัมพันธ์และขออนุมัติให้ข้าราชการบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาภาษาไทย ภาาาชาติ ครั้งที่3 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 184 ครั้ง
18 ต.ค. 2560
ทั่วไป
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 478 ครั้ง
18 ต.ค. 2560
ทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1510 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ทั่วไป
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 298 ครั้ง
16 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 148 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (VIdeo Conference) โดย :อำนวยการ เปิดดู: 137 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 117 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 174 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
แจ้งเตือนให้เตรีมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 142 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1098 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด
แจ้งการออกข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 628 ครั้ง
17 ต.ค. 2560
ทั่วไป
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC-kksec25 Model โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 292 ครั้ง
16 ต.ค. 2560
ทั่วไป
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 600 ครั้ง
16 ต.ค. 2560
ทั่วไป
รายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 203 ครั้ง
16 ต.ค. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบช. ประจำปีทางอีเมล (e - Statement) โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 214 ครั้ง
16 ต.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสนเทศศาตร์ผู้มีอุปการะคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดแข่งขันห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 425 ครั้ง
ค้นพบ 2542 รายการ First  Previous    Next  Last