คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2328 รายการ
ลงวันที่ รายการ
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 28 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 63 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 143 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 169 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งดำเนินการประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 232 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางฯ สพฐ. I-Classroom โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 209 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 554 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 202 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดย :อำนวยการ เปิดดู: 372 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 190 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 222 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 141 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ Tepe Online โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 805 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ก่ารประชุมพิจารณาร่างคู่มือสาระการออกแบบและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 199 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเลื่อนวันการจัดทำข้อมูลจำนวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 253 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ( เพิมเติม) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 192 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน รายการต่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 491 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา น้อมน้ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ปีงบประมาณ 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 245 ครั้ง
15 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 819 ครั้ง
15 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การขยายเวลาการประกวดหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 264 ครั้ง
ค้นพบ 2328 รายการ First  Previous    Next  Last