คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3513 รายการ
ลงวันที่ รายการ
20 ส.ค. 2561
ด่วนที่สุด
จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 23 ครั้ง
20 ส.ค. 2561
ด่วนมาก
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 130 ครั้ง
20 ส.ค. 2561
ทั่วไป
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี,สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ และสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 117 ครั้ง
20 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 60 ครั้ง
17 ส.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 178 ครั้ง
17 ส.ค. 2561
ทั่วไป
โครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 94 ครั้ง
17 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 122 ครั้ง
15 ส.ค. 2561
ทั่วไป
การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 89 ครั้ง
17 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 201 ครั้ง
16 ส.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 114 ครั้ง
16 ส.ค. 2561
ด่วนที่สุด
สำรวจข้อมูลความต้องการด้านโครงสร้างและบริการพื้นฐาน โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 270 ครั้ง
15 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย โดย :อำนวยการ เปิดดู: 164 ครั้ง
16 ส.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การอบรมเชิงปกิบัติการการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานสภานักเรียนและการคัดเลือกประชาธิปไตยต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 247 ครั้ง
15 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และการเข้าใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ โดย :อำนวยการ เปิดดู: 133 ครั้ง
15 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น โดย :อำนวยการ เปิดดู: 147 ครั้ง
16 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 92 ครั้ง
16 ส.ค. 2561
ทั่วไป
แต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต โดย :อำนวยการ เปิดดู: 244 ครั้ง
15 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 168 ครั้ง
15 ส.ค. 2561
ทั่วไป
ประชุมการติดตามแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 221 ครั้ง
15 ส.ค. 2561
ทั่วไป
โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 254 ครั้ง
ค้นพบ 3513 รายการ First  Previous    Next  Last