คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3968 รายการ
ลงวันที่ รายการ
7 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ ตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 607 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ทั่วไป
แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *คู่มือการใช้โปรแกรมได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนในระบบ AMSS ++แล้ว โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 411 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ทั่วไป
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 195 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ด่วน
ขอเชิญประชุมตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 64 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การดำเนินงานตามมาตรฐานและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (NO Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN Info) โดย :อำนวยการ เปิดดู: 279 ครั้ง
4 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู ของทุกปีการศึกษา โดย :อำนวยการ เปิดดู: 286 ครั้ง
4 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 579 ครั้ง
3 ม.ค. 2562
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 413 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แนวทางการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 256 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย :ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เปิดดู: 374 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ด่วนมาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 493 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 598 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 657 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
โครงการรับครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ประจำปี 2562 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 231 ครั้ง
27 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 132 ครั้ง
27 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 282 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
การเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากรุณา โดย :อำนวยการ เปิดดู: 201 ครั้ง
25 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
แจ้งประชาสัมพันธ์ใช้งานข้อสอบ O-NET online โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 231 ครั้ง
27 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดย :อำนวยการ เปิดดู: 187 ครั้ง
27 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งว่าง โดย :อำนวยการ เปิดดู: 265 ครั้ง
ค้นพบ 3968 รายการ First  Previous    Next  Last