คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3721 รายการ
ลงวันที่ รายการ
19 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 522 ครั้ง
19 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 347 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 117 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 92 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1516 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกผลงานและเวทีศักยภาพนักเรียน (IS) โรงเรียนมาตรฐานสากล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 139 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกผลงานและเวทีศักยภาพนักเรียน (IS) โรงเรียนมาตรฐานสากล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 122 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 640 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 298 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานและเวทีศักยภาพนักเรียน (IS) โรงเรียนมาตรฐานสากล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 153 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 6/2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 316 ครั้ง
17 ต.ค. 2561
ทั่วไป
โครงการจัดฝึกอบรมโค๊ชกีฬา โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 139 ครั้ง
18 ต.ค. 2561
ทั่วไป
ส่งรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560และผังข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2561 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 238 ครั้ง
17 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 242 ครั้ง
16 ต.ค. 2561
ทั่วไป
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ธุระการโรงเรียน,บุคลากรทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 515 ครั้ง
16 ต.ค. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 352 ครั้ง
16 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-BOBEC) โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 264 ครั้ง
17 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 301 ครั้ง
16 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมถนนคนเรียน) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 273 ครั้ง
16 ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ยืนยันความประสงค์การครองตำแหน่งในสถานศึกษา ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 465 ครั้ง
ค้นพบ 3721 รายการ First  Previous    Next  Last