คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2108 รายการ
ลงวันที่ รายการ
28 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2559 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 158 ครั้ง
28 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 92 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 260 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 476 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
รายละเอียดงบหน้าใบสำคัญการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 246 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
รายละเอียดงบหน้าค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 110 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 293 ครั้ง
26 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ส่งแบบตอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2558 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 942 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการงบลงทุน โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 1098 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 690 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
โครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 278 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561-2562 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 140 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 233 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 828 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 263 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 199 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานสภานักเรียน สพม.25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 287 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Science Laboratory Project) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 320 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ส่งข้อมูลอัตรากำลังครูปีการศึกษา 2560 และความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 455 ครั้ง
21 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 3318 ครั้ง
ค้นพบ 2108 รายการ First  Previous    Next  Last