คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3206 รายการ
ลงวันที่ รายการ
17 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมกิจกรรม โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 9 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) โดย :ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เปิดดู: 27 ครั้ง
22 พ.ค. 2561
ทั่วไป
การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 63 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
การจัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 240 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการสังเคราะห์รางานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 240 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญครูเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ตามการประเมิน PISA โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 478 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และพิธีประดับอินทรธนูประจำปีงบประมาณ 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 246 ครั้ง
18 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 310 ครั้ง
18 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STRM Educatiion ประเทศไทย ครั้งที่ 5 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 165 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 82 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 673 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศค้างชำระและถอนชื่อสมาชิก ชพค.ชพส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ 3 งวดขึ้นไป โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 346 ครั้ง
21 พ.ค. 2561
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1772 ครั้ง
18 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 844 ครั้ง
18 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 193 ครั้ง
18 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 223 ครั้ง
16 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 179 ครั้ง
16 พ.ค. 2561
ทั่วไป
โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกสาธารณรัฐเกาหลี โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 115 ครั้ง
18 พ.ค. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 187 ครั้ง
18 พ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้บริการเอกสารดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐ โดย :ไอซีที เปิดดู: 223 ครั้ง
ค้นพบ 3206 รายการ First  Previous    Next  Last