คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3809 รายการ
ลงวันที่ รายการ
14 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
รายงานผลงานดีเด่นของสถานศึกษา โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 98 ครั้ง
14 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 98 ครั้ง
14 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 124 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 369 ครั้ง
13 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 327 ครั้ง
13 พ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 163 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 117 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 347 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 110 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 198 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 126 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 188 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 95 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 91 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 126 ครั้ง
9 พ.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์ 2561" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 139 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคตลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 419 ครั้ง
12 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ฯ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 92 ครั้ง
9 พ.ย. 2561
ทั่วไป
การอบรมพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 368 ครั้ง
9 พ.ย. 2561
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 282 ครั้ง
ค้นพบ 3809 รายการ First  Previous    Next  Last