คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3377 รายการ
ลงวันที่ รายการ
13 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 151 ครั้ง
12 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัด ประจำปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 156 ครั้ง
12 ก.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 96 ครั้ง
11 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การเปิดใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 173 ครั้ง
11 ก.ค. 2561
ทั่วไป
โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะ "อาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา นคราขอนแก่น ดินแดนคนมีธรรม งามเลิศล้ำศีล 5 วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" โดย :อำนวยการ เปิดดู: 118 ครั้ง
12 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 170 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศผลโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 136 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ทั่วไป
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่าย โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 105 ครั้ง
10 ก.ค. 2561
ทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 134 ครั้ง
12 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2561 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 97 ครั้ง
10 ก.ค. 2561
ทั่วไป
แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ๑ โดย :ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เปิดดู: 166 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 202 ครั้ง
10 ก.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศผลรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 237 ครั้ง
10 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ดีเด่น โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 136 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 98 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 103 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 215 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 131 ครั้ง
9 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดย :อำนวยการ เปิดดู: 147 ครั้ง
6 ก.ค. 2561
ทั่วไป
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 272 ครั้ง
ค้นพบ 3377 รายการ First  Previous    Next  Last