คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3629 รายการ
ลงวันที่ รายการ
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
กำชับย้ำเตือนให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 46 ครั้ง
18 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การลดใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชน โดย :อำนวยการ เปิดดู: 91 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 418 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 213 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารงานสารบรรณ และเทคนิคการบริหารงานธุรการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 169 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 88 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 121 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 152 ครั้ง
19 ก.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 127 ครั้ง
18 ก.ย. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต Office 365 for Education” โดย :ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เปิดดู: 158 ครั้ง
18 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 158 ครั้ง
17 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนา และนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 199 ครั้ง
17 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 506 ครั้ง
17 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การประชุมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 205 ครั้ง
17 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 262 ครั้ง
17 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 410 ครั้ง
17 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 302 ครั้ง
14 ก.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 391 ครั้ง
13 ก.ย. 2561
ทั่วไป
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1308 ครั้ง
13 ก.ย. 2561
ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดย :อำนวยการ เปิดดู: 255 ครั้ง
ค้นพบ 3629 รายการ First  Previous    Next  Last