คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 1957 รายการ
ลงวันที่ รายการ
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงโครงการ "โซป้าแอนซายด์ป้าเกมส์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่อาเซียน" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 35 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 24 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 124 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 133 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
โครงการน้อมรำลีก100 ปี ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 103 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 181 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
แต่งตั้งโรงเรียนพี่เลี้ยงขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 112 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 115 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ด่วนที่สุด
การขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ Offline โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 170 ครั้ง
23 พ.ค. 2560
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วนนวัตกรรม KKU Smart Learning โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 159 ครั้ง
ค้นพบ 1957 รายการ First  Previous    Next  Last