คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3968 รายการ
ลงวันที่ รายการ
7 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ ตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 606 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ทั่วไป
แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 *คู่มือการใช้โปรแกรมได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนในระบบ AMSS ++แล้ว โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 410 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ทั่วไป
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 194 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ด่วน
ขอเชิญประชุมตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 63 ครั้ง
7 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การดำเนินงานตามมาตรฐานและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (NO Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN Info) โดย :อำนวยการ เปิดดู: 278 ครั้ง
4 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือรณรงค์การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ในงานเลี้ยงวันครู ของทุกปีการศึกษา โดย :อำนวยการ เปิดดู: 285 ครั้ง
4 ม.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 578 ครั้ง
3 ม.ค. 2562
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 412 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แนวทางการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 255 ครั้ง
28 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย :ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เปิดดู: 373 ครั้ง
ค้นพบ 3968 รายการ First  Previous    Next  Last