คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2108 รายการ
ลงวันที่ รายการ
28 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
แจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2559 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 155 ครั้ง
28 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 88 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 259 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 473 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
รายละเอียดงบหน้าใบสำคัญการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 245 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
รายละเอียดงบหน้าค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 110 ครั้ง
27 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 292 ครั้ง
26 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ส่งแบบตอบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2558 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 938 ครั้ง
22 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการงบลงทุน โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 1091 ครั้ง
23 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 690 ครั้ง
ค้นพบ 2108 รายการ First  Previous    Next  Last