คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2328 รายการ
ลงวันที่ รายการ
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 27 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 61 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 143 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 167 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
แจ้งดำเนินการประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 230 ครั้ง
17 ส.ค. 2560
ทั่วไป
การติดตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางฯ สพฐ. I-Classroom โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 209 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
จัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 554 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 202 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดย :อำนวยการ เปิดดู: 372 ครั้ง
16 ส.ค. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2560 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 190 ครั้ง
ค้นพบ 2328 รายการ First  Previous    Next  Last