คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2634 รายการ
ลงวันที่ รายการ
20 พ.ย. 2560
ทั่วไป
ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ และส่งนักเรียน นักศึกษาในสังกัดเข้่าร่วมแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 87 ครั้ง
17 พ.ย. 2560
ทั่วไป
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 323 ครั้ง
17 พ.ย. 2560
ทั่วไป
โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 368 ครั้ง
16 พ.ย. 2560
ทั่วไป
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 194 ครั้ง
17 พ.ย. 2560
ทั่วไป
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 237 ครั้ง
17 พ.ย. 2560
ทั่วไป
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 180 ครั้ง
17 พ.ย. 2560
ทั่วไป
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย รายงานผลการประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน PISA ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 245 ครั้ง
17 พ.ย. 2560
ทั่วไป
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 157 ครั้ง
17 พ.ย. 2560
ทั่วไป
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2018) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 169 ครั้ง
16 พ.ย. 2560
ทั่วไป
จัดสรรเอกสารแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 175 ครั้ง
16 พ.ย. 2560
ทั่วไป
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 289 ครั้ง
16 พ.ย. 2560
ทั่วไป
การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 201 ครั้ง
16 พ.ย. 2560
ทั่วไป
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th USO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th IESO) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 148 ครั้ง
16 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 245 ครั้ง
16 พ.ย. 2560
ทั่วไป
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายหรือรับโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 342 ครั้ง
ค้นพบ 2634 รายการ First  Previous    Next  Last