คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2067 รายการ
ลงวันที่ รายการ
14 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่16และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 180 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุบัติภัย โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 225 ครั้ง
12 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 181 ครั้ง
12 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ โดย :อำนวยการ เปิดดู: 151 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 158 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 314 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสายวิชาชีพ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 246 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผุ้มีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 328 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 587 ครั้ง
13 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (EMIS) โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 318 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
แจ้งอีเมล์ OBECmail.org ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 429 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 219 ครั้ง
14 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 75 ครั้ง
13 มิ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 257 ครั้ง
13 มิ.ย. 2560
ทั่วไป
เชิญบุคลากรและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชัน Enjoy Science Tracker และ E-Learning Space ในโครงการ Chevron Enjoy science "สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 19 ครั้ง
ค้นพบ 2067 รายการ First  Previous    Next  Last