คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 2817 รายการ
ลงวันที่ รายการ
17 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ส่งร่างคำสั่งศูนย์สอบย่อยและคำสั่งสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.3 โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 135 ครั้ง
17 ม.ค. 2561
ทั่วไป
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 140 ครั้ง
17 ม.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ (มัธยมศึุกษา) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 290 ครั้ง
17 ม.ค. 2561
ทั่วไป
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบล สังกัด สพม.25 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 197 ครั้ง
15 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ประกาศผลสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 395 ครั้ง
15 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยโปรแกรม SGS : Secondary Grading System และทบทวนงานทะเบียนวัดผล โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 327 ครั้ง
15 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 234 ครั้ง
11 ม.ค. 2561
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 183 ครั้ง
11 ม.ค. 2561
ทั่วไป
ขอประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) ปี 2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 263 ครั้ง
12 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 441 ครั้ง
12 ม.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งย้ายหรือโอน มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 451 ครั้ง
12 ม.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 994 ครั้ง
11 ม.ค. 2561
ทั่วไป
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 342 ครั้ง
12 ม.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นประสบผสำเร็จที่เป็นประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณต่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 355 ครั้ง
12 ม.ค. 2561
ทั่วไป
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัการเรียนรู้สู่ผู้เรียนตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning community : PLC) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 399 ครั้ง
ค้นพบ 2817 รายการ First  Previous    Next  Last