@ Financial and Assets SESAO 25 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.25 
ระเบียบพัสดุ
ราคากลาง
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
งบเงินอุดหนุน
สรุปการเบิกจ่ายแต่ละเดือน
เงินยืมโครงการต่างๆ
ผลงานกลุ่มบริหารการเงินฯ
ระบบสารสนเทศการเงิน
     ระบบเงินเดือนข้าราชการ
     ระบบเงินเดือน ขรก. บำนาญ
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
:: หน้าแรก > ผลงานของเรา กลุ่มบริหารการเงินฯ > กิจกรรมผลงาน > ...
[ เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 โดย : admin ]
Click to Enlarge  

/financial/upload/files/O19 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.pdf


         

| ผู้ดูแลระบบ |
Copyright © 2016 Financial and Assets SESAO Khonkaen. All rights reserved