image
 สพม.ขก ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี

 
image
 สพม.ขก ประชุมถอดบทเรียนเหลียวหลัง เพื่อแลหน้าสู่การพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืน โรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ผ่านระบบออนไลน์

image
 ผอ.สพม.ขก ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

 
image
 รายงานการติดตามการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การ

image
 สพม.ขก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 
image
 ผอ.สพม.ขก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา