image   กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมเขตพื้นที่การศึกษาของบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำฯ “สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี”
  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมเขตพื้นที่การศึกษาของบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการและเลขานุการ สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “บทบาทของบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำในการพัฒนาองค์กร” และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมแสงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
image   ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดคู่ขนานขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
image   สพม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.สิทธิพล พหลทัพ รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
image   สพม.ขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565
  สพม.ขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.สิทธิพล พหลทัพ รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางพรรณทิพย์ พันธ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวชไมพร ศิริวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
image   สพม.ขอนแก่น จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
  สพม.ขอนแก่น จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วย นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง นายสิทธิพล พหลทัพ และนายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมแสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยพิธีในวันนี้ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระะพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ การลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น www.kksec.go.th กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ทองกวาว) จำนวน 1 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทั้งหมด 321 แถวที่ : 65 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] ถัดไป>>

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ