image สพม.25 ประชุมคณะดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน image สพม.25 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline image สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต