image สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต image สพม.25 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.ร.ร.ใหม่ image สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต