image   สพม.25 ร่วมประชุม Cluster 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
image   สพม.25 ร่วมกับชมรมกอล์ฟ สพม.25 ประชุมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในการประชุม ปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และชมรมกอล์ฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการครู นักเรียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
image   สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม. 25 ครั้งที่ 8/2561 เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง การสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเน้นกระบวนการสร้างทีมงานโดยใช้นวัตกรรมการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (SIAO MODEL)
ทั้งหมด 65 แถวที่ : 22 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] ถัดไป>>