image   ผอ.สพม.25 เปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบของสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
  วันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบ กลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการของสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
  วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 บรรยายพิเศษการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO MODEL ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สหวิทยาเขตแวงใหญ่
  วันที่ 18 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ระดับห้องเรียน ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ทั้งหมด 173 แถวที่ : 58 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] ถัดไป>>