image   ผอ.สพม.25 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
  วันที่ 7 มีนาคม 2562 คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย “คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน” พร้อมมอบโล่บุคคลดีเด่น ให้กับผู้มีคุณูปการต่อสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยโดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งภายในงานมีผู้บริหาร และตัวแทนผู้ปกครองจากทั่วประเทศ ร่วมงาน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
image   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นเจ้าภาพ ในการประชุมวิชาการ "EDU digital 2019" การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 2
  วันที่ 2 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยการนำของดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นเจ้าภาพ ในการประชุมวิชาการ "EDU digital 2019" การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานต่อพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
image   สพม.25 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 ดำเนินการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักสูตรและการวัดประเมินผลแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นจุดพัฒนาที่ 12 ดำเนินการอบรมพัฒนาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ วันแรกมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 353 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 69 แถวที่ : 23 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] ถัดไป>>