image   พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจระเข้วิทยายน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ
image   MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ สพม.25
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ่ามัธยมศึกษา เขต 25 กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดย ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลงนาม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยจุดประสงค์ในการลงนามในครั้งนี้เพื่อจะร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นภูมิภาค ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื้องและยั่งยืน รวมถึงการยกระดับของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเพื่อได้รับการพัฒนารอบด้านแบบก้าวกระโดด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
image   พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานมอบ
ทั้งหมด 18 แถวที่ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ถัดไป>>