image   สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร
  วันที่ 21 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO SMART MODEL โดยมี นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ นำเยี่ยมชมการจักการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมรับฟังคำชี้แนะ แนวทางการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดเรียน การสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร
image   ผอ.สพม.25 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  วันที่ 21 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 45 คน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 15 คน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กล่าวรายงาน และนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิด หลักในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
image   สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
  วันที่ 15 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO SMART MODEL โดยมี นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ เข้ารับฟังคำชี้แนะ แนวทางการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดเรียน การสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>