image   สพม.ขก สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
  วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี 2564 ประเพณีสงกรานต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ซึ่ง นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมนำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ที่ทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังร่วมกันอนุรักษ์สืบไป
image   ผอ.สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูผาม่าน
  วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูผาม่าน สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมพบปะ มอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางการขับคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพม.ขก ด้วย SIAO SMART MODEL ฯลฯ โดยมี นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะรับมอบนโยบายการขับคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพม.ขก ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูผาม่าน
image   ผอ.สพม.ขก เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกฯ สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
  วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ลงพื้นที่สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู พร้อมนี้นายจักราวุธ สอนโกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งนางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>