image   สพม.25 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563
  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายศักดา จำปาหอม รอง ผอ.สพม.25 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาฯ และมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของสพฐ. ร่วมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
image   สพม.25 อบรมพัฒนาการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้บุคลากรในสำนักงาน
  วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รอง ผอ.สพม.25 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมพัฒนาการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้กับบุคลากรในสำนักงาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2
image   สพม.25 ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
  วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายศักดา จำปาหอม รอง ผอ.สพม.25 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ และพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนชุมแพศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>