image   สพม.25 ปฏิบัติธรรมเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  วันที่ 6 สิงหาคม 2563 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพม.25 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความ โปร่งใสใน สพม.25 ให้เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2563 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 100 ปี วัดโมกขวนาราม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
image   Cluster 12 ประชุมสรุปการพิจารณาระยะเวลาการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) เป็นประธานประชุมสรุปผลการพิจารณา ระยะเวลาในการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ครั้งที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 จัดกิจกรรม 5 ส
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส พร้อมนำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>