image   Cluster 12 ประชุมปรึกษาข้อราชการเร่งด่วน
  วันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) เป็นประธานในการประชุมปรึกษา ข้อราชการเร่งด่วนในเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จ.มหาสารคาม
image   รองเลขาธิการ กพฐ.ปลื้ม สพม.25 ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาของครูด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลัก
  เมื่อวันที่ 19 -20 กันยายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดให้มีการการอบรมพัฒนาข้าราชการครูตามหลักสูตรการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้แก่ข้าราชการครูที่มีความสนใจ จำนวน 167 คน ใน 3 หลักสูตร จาก 26 หลักสูตร ที่ สพฐ.รับรอง เพื่อให้ครูมีโอกาสได้รับการพัฒนาและสามารถนำจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ โดยพิธีเปิดการอบรมพัฒนาได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า ตามที่ ก.ค.ศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ครูต้องผ่านการพัฒนาและมีชั่วโมงในการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนั้น เพื่อให้ครูได้รับการเติมเต็มองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการตามหลักสูตรที่ตนมีความสนใจ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นครูยังสามารถนำจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ของ ก.ค.ศ.ได้ สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูสายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.25 ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ขึ้น เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำการประเมินและรับรองหลักสูตรต่าง ๆ ของสพม.25 ภายใต้นวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO Model) จำนวนทั้งสิ้น 35 หลักสูตร ผลปรากฎว่าผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 26 หลักสูตร จากจำนวน 74 หลักสูตรที่ สพฐ.รับรอง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเพียงแห่งแรกและแห่งเดียว ที่มีหลักสูตรการพัฒนาครูมากที่สุดในขณะนี้ โดย นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 กล่าวต่อว่า ภายใต้กรอบแนวคิดของคณะผู้บริหารของ สพม.25 ที่ว่า "หากเราพัฒนาครูของเราให้เก่งมากเท่าใด คุณภาพการศึกษาก็จะไปสู่ผู้เรียนของเรามากขึ้นเท่านั้น" ดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นก้าวเริ่มที่ดีอีกก้าวหนึ่งของ สพม.25 ในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูของเราให้มีคุณภาพ เพื่อผู้เรียนที่มคุณภาพต่อไป ดังนั้นจึงให้มีการเริ่มต้นการพัฒนาในเบื้องต้นวันนี้ใน 3 หลักสูตร ก่อนคือ 1. หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการนิเทศ Coaching & Mentoring ” (รหัส 62124) 2.หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills (HOTS)) ด้วยคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ (Cerrirulum Framing Question) และ QSCCS ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” (รหัส 62137) 3.หลักสูตร “Teaching Media : การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้ application สร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (รหัส 62150) ทางด้าน ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาและเยี่ยมชมหลักสูตรต่าง ๆ กล่าวว่า การพัฒนาครูเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องราวหรือเนื้อหาใหม่ ๆ เข้ามาที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้กับลูกศิษย์ของเรา แต่เรื่องนี้มีความพิเศษเฉพาะด้าน ที่ครูจะได้รับประโยชน์โดยตรงกับครู ใน 3 ด้าน คือ 1.ครูได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรงจากผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูที่เก่ง ๆ ของ สพม.25 ที่ะมาช่วยกันเป็นวิทยากรของเรื่องต่าง ๆ ที่ครูต้องการ ซึ่งจะทำให้ครูมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 2.ครูนอกจากจะได้รับการพัฒนาในเรื่องที่จำเป็นแล้ว ยังสามารถนำการพัฒนานี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพราะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 3.ครูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเลือกสมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความความสนใจ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ พร้อมนี้ขอชื่นชมการดำเนินการพัฒนาครูของ สพม.25 ในครั้งนี้ด้วย ประภาส วินิจสิริ / รายงาน 19 กันยายน 2563
image   วันแห่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ครูดีเสี่ยวโมเดล
  18 กันยายน 2563 งานเชิดชูปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่า วันแห่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ครูดีเสี่ยวโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 358 แถวที่ : 120 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] ถัดไป>>