image   สพม.25 ร่วมกับชมรมกอล์ฟ สพม.25 ประชุมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในการประชุม ปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และชมรมกอล์ฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการครู นักเรียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
image   สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม. 25 ครั้งที่ 8/2561 เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง การสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเน้นกระบวนการสร้างทีมงานโดยใช้นวัตกรรมการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (SIAO MODEL)
image   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ฯ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
  วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ณ หอประชุมโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
ทั้งหมด 91 แถวที่ : 31 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] ถัดไป>>