image   สพม.25 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
  บ่ายวันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่และให้กำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย และยังนั่งเล่นซอให้กับนักเรียนที่กำลังเรียนฟังอย่างตั้งใจ ในห้องศิลปะและดนตรีอย่างเป็นกันเองอีกด้วย จากนั้นก็ได้ไปดูแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ในช่วงเวลาว่าง ซึ่งทางโรงเรียนได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ประจำปีงบประมาณ 2561 จุดเน้นใน 6 ด้านหลัก คือ 1.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 4.จุดเน้นด้านทักษะภาษา มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5.ด้านทักษะเทคโนโลยี และดิจิตอล 6. ด้านทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 5 กรกฎาคม 2561
image   ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
  บ่ายวันนี้ 5 ก.ค. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานเปิดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่พัฒนา ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 32 โรงเรียน ซึ่งจัดเป็นจังหวัดคู่พัฒนา 5 คู่ จังหวัด สำหรับจังหวัดคู่พัฒนา ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2.โรงเรียนกัลยาณวัตร 3.โรงเรียนชุมแพศึกษา 4.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 5.โรงเรียนอนุกูลนารี 6.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ 7.ขอนแก่นวิทยายน การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเขียนเค้าโครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 456 คน ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 386 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 23 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 28 คน และนักเรียนที่เลี้ยง จำนวน 19 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วันตั้งแต่วันที่ 5- 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากร นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 5 กรกฎาคม 2561
image   สพม.25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง
  เช้าวันนี้ 5 ก.ค. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง จากโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว และมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ โดยนายธวัชชัย พันธรักษ์ อดีตป่าไม้จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทน นายสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน ผู้จัดการโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว มอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับรายละเอียดป่าชนิดต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หลักฐานการพัฒนาโครงสร้างป่าใน อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะมอบให้โรงเรียนในสังกัด สพม.25 โรงเรียนละ 1 เล่ม รวมจำนวน 84 เล่ม นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 5 กรกฎาคม 2561
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105 [ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>