image   สพม.25 อบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ประดับขีดอินทรธนู แห่งความภูมิใจ
  “การอบรมพัฒนาครูมืออาชีพและพิธีประดับอินทรธนู ครูผู้ช่วย ปี 61” เช้าวันนี้ 24 พ.ค.61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานในพิธีฯ พร้อมรองผู้อำนวยการ สพม.25 ประกอบด้วย นายนพภา นิสสัยพันธุ์ นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ.สพม.25 ได้ให้เกียรติขึ้นประดับอินทรธนูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูมืออาชีพ ในการทำงานเพื่อแผ่นดิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทุกคน จำนวน 180 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายมานพ สุวรรณกูฏ ภาพ นายสุปัน สายสินธุ์ รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 24/5/61
image   คณะคุณครูโรงเรียนในสังกัด สพม.25 นำนักเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าคารวะ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 61 มีคณะคุณครูโรงเรียนในสังกัด สพม.25 มีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้นำนักเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าคารวะ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4,5,6 มาจากโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มี อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สพม.25
image   สพม.25 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ
  เช้าวันนี้ 9 มิ.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาสู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ ตามที่ สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และโรงเรียนกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย ได้ร่วมมือกันจัดดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยนำความรู้ไปพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ให้เป็น "พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ" ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนแม่ข่าย คือ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้พูดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทิศทางความสำเร็จ ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) โดยจุดเน้นใน 6 ด้านหลัก คือ 1.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 4.จุดเน้นด้านทักษะภาษา มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5.ด้านทักษะเทคโนโลยี และดิจิตอล 6. ด้านทักษะชีวิต แก่คณะผู้บริหารประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต คณะครู และบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 600 คน ใน 84 โรงเรียน ในสังกัด สพม.25 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 09/06/61
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] 110 [ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>