image   ประชุม ITA Online 2561
  7 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 หอประชุม สพม.25
image   สพม.25 ลดการสูญเสีย อุบัติเหตุทางน้ำ จัดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
  เช้าวันนี้ (6 มิ.ย. 2561) ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพม.25 และคณะผู้บริหาร ครู ในสหวิทยาเขตชุมแพม่านชุมพู สังกัด สพม.25 เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ก็ได้เดินเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ประจำปีงบประมาณ 2561 จุดเน้นใน 6 ด้านหลัก คือ 1.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 4.จุดเน้นด้านทักษะภาษา มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5.ด้านทักษะเทคโนโลยี และดิจิตอล 6. ด้านทักษะชีวิต แก่คณะผู้บริหาร ครู แต่ละโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียนด้วยกัน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมแพพิทยาคม โรงเรียนผาขามวิทยายน หนองตาไก้ศึกษา โรงเรียนซำยางวิทยายน โรงเรียนนาจานศึกษา และโรงเรียนขัวเรียงศึกษา ซึ่งมีอยู่ 11 โรงเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพม่านชุมพู สังกัด สพม.25 นายสุปัน สายสินธุ์ ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 06/06/61
image   พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
  วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลาประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้สร้างคุณงามความดีที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี 2560 สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้รับพระราชทานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาครั้งนี้ จำนวน 414 คน ประกอบด้วยชั้นตราต่าง ๆ ดังนี้ 1. ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) บุรุษ จำนวน 39 คน 2. ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) สตรี จำนวน 65 คน 3. ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ จำนวน 25 คน 4. ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) สตรี จำนวน 31 คน 5. ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ จำนวน 25 คน 6. ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) สตรี จำนวน 30 คน 7. ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) บุรุษ จำนวน 10 คน 8. ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) สตรี จำนวน 2 คน 9. เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) บุรุษ จำนวน 66 คน 10. เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) สตรี จำนวน 121 คน รวมจำนวน 414 คน /ภาพ : สุปัน สายสินธุ์ และร้านโฟโต้เบสท์ดิจิตอลแล็บ
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] 111 [ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>