image   สพม.25 เสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนน
  เช้าวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานการเสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดำเนินการในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเกี่ยวกับอุบัติภัยในสถานศึกษาและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยต่างๆของโรงเรียน สหวิทยาเขตละ5 โรงเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆและบุคลากรทางการศึกษา สพม.25 รวมทั้งสิ้น 70 คน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น,สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น,ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ไปสู่กิจกรรมการกำกับติดตามโดยการประเมิน 3 มิติ ด้วยรูปแบบ (PLC-KK-SEC 25 Model) สู่การรายงานผลที่เป็นรูปธรรมด้วย SAR/SSR มหกรรมแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 27/6/61
image   สพม.25 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  เช้าวันนี้ อังคารที่ 26 มิ.ย.61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรม “เทเหล้า เผาบุหรี่” ซึ่งวันนี้ก็นับว่าเป็นวันสำคัญถึง 2 โอกาส คือ วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ซึ่งกิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่ เป็นส่วนหนึ่งจากหลายกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาวที่โรงเรียนนครขอนแก่นได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงพลังตั้งปฏิญาณอันแน่วแน่ในการต่อสู้ทำลายล้างสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดผ่านกิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือร่วมพลังในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบแนวคิด คำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 26/6/61
image   สพม.25 ประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model โดยใช้ PLC
  ช่วงบ่ายวันนี้ 20 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model ในการขับเคลื่อนโดยใช้ PLC ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 20/6/61
ทั้งหมด 358 แถวที่ : 120 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ] 113 [ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] ถัดไป>>