image   สพม.ขก ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงาน
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขต บุคลากร และตัวแทนจากโรงเรียน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้อ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง 17 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 4-9 ซึ่ง สพฐ. กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดขอนแก่น อักษรย่อ สพม.ขก มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 โรงเรียน จากนั้นผู้ร่วมงานทั้งหมดได้รวมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
image   ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน และความสำเร็จด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งอบรมในวันที่ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
image   ผอ.สพม.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการจัดทำโปรแกรมการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำโปรแกรมการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน ณ หอประชุมขอนแก่นวิทยายน
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>