image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนข่าวิทยา
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลงพื้นที่สหวิทยาเขตหนองสองห้อง – พล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนข่าวิทยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้า พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สหวิทยาเขตหนองสองห้อง - พล
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดของ สพม.25 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สหวิทยาเขตหนองสองห้อง – พล พร้อมให้เกียรติบรรยายร่วมกับคณะวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความยินดีที่มีครูใหม่มาร่วมทำงานในสังกัด สพม.25 ในโอกาสนี้ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติงาน การครองตน ครองคน ครองงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและทำงานได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
ทั้งหมด 331 แถวที่ : 111 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] ถัดไป>>