image   สพม.25 ขอพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ จากผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
  4 มกราคม 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์, นายจารึก เหล่าประเสริฐ,นายสุเทพ มณีโชติ รองผวจ.ขอนแก่น พลตรีคณธัช ชนะกาญจน์ ผบ.มทบ.23 และนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่แก่ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะ ในโอกาสที่เข้าขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบคัดเลือกตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
  วันนี้ 1 ตุลาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม. 25 และ นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้แนะนำและทำความเข้าใจในการทำหน้าที่และประพฤติปฏิบัติตน ให้กับครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 18 ราย และผู้สอบคัดเลือกตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29 ราย รวม 47 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 กล่าวว่า การเป็นครูต้องเป็นตลอดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้องครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ได้แก่ การครองตน จะต้องเป็นคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค การครองคน จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การครองงาน จะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 01/10/61
image   สพม.25 (ขอนแก่น) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.18 (ชลบุรี)
  วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากร สพม.25 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี) นำโดย นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่แทน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการ สพม.18 (ชลบุรี) ได้นำคณะฯ จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.18 (ชลบุรี) ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>