image   สพม.ขก ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 5 เมษายน 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ได้พบปะแจ้งข่าวสารชาว สพม.ขก ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
image   ผอ.สพม.ขก ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  วันที่ 1 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เดิมชื่อโครงการโรงเรียนประชารัฐ “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” ในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดทำกรอบการปฏิบัติงานคณะทำงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาโรงเรียน คณะกรรมการด้านกรอบงานวิจัยของโครงการคอนเน็กซ์อีดี และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี พร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีคณะทำงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 86 คน ซึ่งมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมบางกอก ชฎา
image   ผอ.สพม.ขก เปิดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาของนักเรียน
  วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุทาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาของนักเรียน ในโอกาสนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครู ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 84 คน ในการนี้ นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขามแก่นนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>