image   สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
  วันที่ 15 มกราคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม SIAO SMART MODEL โดยมี นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ เข้ารับฟังคำชี้แนะ แนวทางการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนในการจัดเรียน การสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ หอประชุมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
image   สพม.25 ประชุมหารือวาระพิเศษกับ ม.ขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยน นำเสนอข้อมูล
  วันที่ 14 มกราคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมคณบดี และผู้แทนคณบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมหารือ วาระพิเศษความร่วมมือระหว่าง สพม.25 และ ม.ข. ร่วมกับ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยน นำเสนอข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม. 25 เพื่อสร้างโอกาสทาง อาทิเช่น การศึกษาต่อให้กับเด็กพิเศษ ห้องเรียนคู่ขนาน การใช้หลักสูตรที่เน้นการใช้เทคโนโลยีประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ พร้อมเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ทุกเวลา สำรวจนักเรียนที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทดลองเรียน และร่วมกิจกรรม Camp ของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียน สร้างการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินำไปสู่การต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ เป็นต้น เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ศูนย์บริการโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
image   สพม.25 ประชุมหารือวาระพิเศษ ในความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น
  วันที่ 14 มกราคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมคณบดี และผู้แทนคณบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมหารือ วาระพิเศษความร่วมมือระหว่าง สพม.25 และ ม.ข. ร่วมกับ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยน นำเสนอข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบและทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม. 25 ผ่านกลไก SIAO SMART MODEL โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้ประสานงานในการประชุมหารือวาระพิเศษในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>