image   สพม.25 จัดโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเนียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู
  เช้าวันนี้ 22 กันยายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกโรงเรียน โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานในการจัดงาน ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในโครงการต่อประธานดังนี้ 1 เพื่อพัฒนาเข้ารับการอบรมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สามารถเป็นวิทยากรแกนนำ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ให้กับตนเองและเพื่อนครูอื่นได้ 2 เพื่อให้ครูนำความรู้ไปพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น “พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถ เชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 3 การพัฒนาครูและผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ ตามที่สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และโรงเรียนกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย ได้กำหนดให้สหวิทยาเขตในสังกัด สพม.25 คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 โรงเรียน ใบแสดงผลการดำเนินงานในงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้น ช่วงบ่ายของวันที่ 22 ก.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและยังได้มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ICT Talent) ภาครัฐ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
image   สพฐ. และสพม.25 ขอนแก่น จัดประชุมนักวางแผนทั่วประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น
  วันนี้(13 กันยายน 2561) ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม.25 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และกล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการนโยบายและแผนทั่วประเทศ ในฐานะเจ้าภาพ ซึ่งได้แนะนำอัตลักษณ์ของดีเมืองขอนแก่น สถานที่ต่างๆ ของเมืองขอนแก่น ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาในวันนี้ ว่า เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนา รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่ ผู้แทนสำนักและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 289 คน ประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561
image   สพม.25 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
  วันนี้ 12 กันยายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สนองนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำขึ้น นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม.25 ประธานการจัดงานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในโครงการฯ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำและข้อมูลสารสนเทศด้านอาชีพและแหล่งเรียนรู้ด้านสถานที่และบุคคล 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำ ตามรูปแบบ การจัดทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะงานทักษะอาชีพ และ3. เพื่อพัฒนาครูผู้นิเทศเป็นพี่เลี้ยงนิเทศช่วยเหลือมาทำการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ โดย สพม.25 ได้มีการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการบิหารการจัดการศึกษาภายใต้เสี่ยวโมเดล(SIAO MODEL) ซึ่งคลอบคลุมทั้ง 84 โรงเรียนในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>