image   สพม.25 จัดพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร. พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดไว้ 3 วัน คือวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานในการจัดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ โดยได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและเปิดเวทีแข่งขันศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกสังกัด เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันทักษะความสามารถในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานในการจัดงานฯ กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญต่อการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยให้มีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับนักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแข่งขันทักษะทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศิลปวัฒนธรรมอีสาน รวมทั้งสิ้น 233 รายการซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ทุกสังกัด รวม 8 สังกัด เข้าร่วมทำการแข่งขันแยกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนร่วม รวมทั้งสิ้น 120 โรงเรียน เป็นนักเรียน 13,385 คน ครูผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการ 10,333 คน รวมทั้งสิ้น 23,718 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมและเป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 6 โรงเรียน คือ1. อำเภอเมือง จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน,โรงเรียนกัลยาณวัตร,โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, โรงเรียนขามแก่นนคร,โรงเรียนนครขอนแก่น, และ 2. อำเภอน้ำพอง จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
image   สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
  สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 วันนี้ 3 สิงหาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสถานศึกษาในสังกัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งใช้กิจกรรมและกระบวนการทางลูกเสือ ลดพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 3 เพื่อการพัฒนา/เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี โดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟและการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน ซึ่งลูกเสือ เนตรนารีที่ผ่านการอบรมจะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด
image   สพม.25 ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สร้างเครือข่ายคุณธรรม
  เช้าวันนี้ 1 สิงหาคม 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ อีกทั้งการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในสังกัด สพม.25 ให้ตระหนักรู้ เข้าใจและมีขบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงานอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี พร้อมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 168 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ คือ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม โดยการนำของ นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2561 อีกด้วย นายสุปัน สายสินธุ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 1 / 8 / 61
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>