image   สพม.25 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความยินดีที่มีครูใหม่มาร่วมทำงานในสังกัด สพม.25 ในโอกาสนี้ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติงาน การครองตน ครองคน ครองงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและทำงานได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายศักดา จำปาหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในโอกาสนี้ นายศักดา จำปาหอม ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล นายศักดา จำปาหอม ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา และนางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ นักวิชาการศึกษา คณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. เพื่อรับการตรวจราชการของสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งหมด 331 แถวที่ : 111 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] ถัดไป>>