image   ผอ.สพม.25 บรรยายในโอกาสที่นักศึกษามาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  วันที่ 28 เมษายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นวิทยากรบรรยายในโอกาสที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิยาลัยขอนแก่น มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่ สพม.25 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563 จำนวน 15 ราย พร้อมให้คำแนะนำ ชี้แนะแก่นักศึกษา ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 27 เมษายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในโอกาสนี้ นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและกิจกรรมในวันนี้ ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
  วันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ ร่วมนิเทศ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาและประเมิน ติดตามผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสที่นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ที่ สพม.25 ณ ห้องประชุม 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 330 แถวที่ : 110 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] ถัดไป>>