image   ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจตุมิตรวิทยาคาร สพม.ขก
  วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. พร้อมด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สังกัด สพม.ขก พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโอกาสที่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง นายสุริยา ห่มขวา ผอ.ร.ร.จตุรมิตรวิทยาคาร คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตชุมแพ-ม่านชมพู ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชม สวนของ "พ่อ" แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
image   ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สพม.ขก
  วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ขก ในการนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วย นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชม ภูมิทัศน์ที่ปรุบปรุงใหม่ของ สพม.ขก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
image   สพม.ขก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2564 รุ่นที่ 3 ภาคอีสาน
  วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมเจริญธานี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2564 รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ของ สพป. และ สพม. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 76 เขต เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการแข่งขันของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมนี้ นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา สพม.ขก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>